Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube: İnsan Kaynakları Şb. Müd.


Eklenme Tarihi: 20.04.2017 13:38:19

2017 Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değişikliği İle İlgili İlan MetniMüdürlüğümüz ve bağlı birimlerde görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık personeli için Mayıs dönemi il içi yer değişikliği ile ilgili olarak;

Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin Atama Dönemleri başlıklı 6. maddesine istinaden Mayıs dönemi atamaları için Nisan ayı içerisinde müracaatlar alınacaktır.

Aynı Yönergenin Kadroların İlanı ve Başvurular başlıklı 7. maddesine istinaden PDC'ye göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar Müdürlüğümüz internet adresinden (http://www.asm.gov.tr , asos.saglik.gov.tr , www.ankara112.gov.tr) ilan edilecek olup, personelin müracaat tarihleri arasında başvurusunu Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmeye alınacaktır;

1- Kadroları Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde olan Tabip, Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Sekreter), Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım, Toplum Sağlığı) unvanına sahip personel tercih yapabilecektir.

2- Hizmet alım personeli tercih yapamayacaktır.

3- Tercih yapan personelin ÇKYS/İKYS sisteminde güncel hizmet puanı esas alınacaktır.

4- Hizmet puanı en yüksek olan personelden başlanarak atama yapılacaktır. Personelin hizmet puanı eşit olması durumunda tercih sırası öncelikli olacaktır. Tercih sırası aynı olması durumunda meslekî kıdemi fazla olan personel, onunda aynı olması halinde halen görev yaptığı unvan ve branşa atanmasına esas teşkil eden diploma tarihi önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.

5- Son 1 yıl (01/05/2016 tarihinden atama yapılan tarihe kadar) içinde disiplin cezası nedeniyle başka bir istasyona atanan,  görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Müracaatlar İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır.

7- 20/04/2017-28/04/.2017 tarihleri arasında Müdürlüğümüz evrak biriminde başvurusu kayıt altına alınan personelin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

8- Her personel, dilekçesinde en fazla  5 (beş) tercih yapabilecektir. 5. sıradan sonraki tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- 03.05.2017 tarihi itibariyle ASOS sistemi üzerinden kapatılmamış vaka sonucu olan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- 2016 yılı Mayıs ve Kasım dönemlerinde il içi yer değişikliği ile ataması yapılan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

11- İl içerisinde farklı bir kura ile Müdürlüğümüz ve bağlı birimleri emrine atanan personel, Müdürlüğümüz ve bağlı birimleri emrinde 1 (bir) yıl çalışmış ise tercih yapacaktır.

12- Ücretsiz izinde olan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Atanmaya hak kazanan personelin 1 (bir) ay içerisinde ayrılış/başlayış işlemleri yapılacaktır.

14- 2017 Mayıs İl İçi Yer Değişikliğine müracaat edip yerleşenlerden atama kararlarını iptal ettirenler, bir yıl süre ile il içi yer değişikliğine müracaatta bulunamayacaktır.

 15- İstasyonda gündüz mesai usulü görev yapan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, 01/11/2017 tarihinden önce doğum sonrası (nöbet muafiyeti) 24. ayı dolan personel talepte bulunabilecektir.

16- Devlet Hizmet Yükümlüsü olan Tabip unvanındaki personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

17- İlan edilen münhal yerler dışında tercihte bulunan personelin ilgili tercihleri dikkate alınmayacaktır.

18- Mayıs 2017 dönemi ile il içi yer değişikliği yapılan personel 1 (bir) yıl boyunca il içi becayiş talebinde bulunamayacaktır.

Ek Madde 1

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesinin Ek-2 sayılı cetvelle kadro standartları belirlenmiştir. Söz konusu cetvelde İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinin Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) unvanında standart kadrosu bulunmamaktadır.

Bu itibarla; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23. ve 28. maddeleri kapsamında, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi kadrosunda olan Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) personelden tercihte bulunanların İlan Metninin 4. maddesine istinaden yerleştirmesi yapılacak olup; tercihte bulunmayan personel ve tercihlerine atanamayan personelin ise aynı Yönergenin Resen atama başlıklı 13. maddesine istinaden yerleştirmesi yapılacaktır.

Ek Madde 2

İlan metninde yer alan 5., 9., 10., 11., 12., 13. ve 15. maddeler, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi kadrosunda olan Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) personeli kapsamamaktadır.

Başvuruları Müdürlüğümüzce uygun görülen ve atanmaya hak kazanan personelin atama işlemleri Mayıs ayı içerisinde yapılacak olup, ataması yapılan personelin ayrılış/başlayış işlemleri Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin  14. maddesinin 2. fıkrasına istinaden yapılması gerekmektedir.

Başvuruları uygun görülmeyen personelin isimleri Müdürlüğümüz internet adresinden (http://www.asm.gov.tr , asos.saglik.gov.tr , www.ankara112.gov.tr)   duyurulacak  olup, başvurularına ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.

MÜNHAL YERLER

2017 Mayıs Dönemi İl İçi Atama ve Nakil İşlemleri Dilekçe Örneği


Kaynak: