Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube: İnsan Kaynakları Şb. Müd.


Eklenme Tarihi: 30.10.2017 13:26:34

2017 Kasım Dönemi İl İçi Yer Değişikliği İle İlgili İlan Metni11/11/2016 tarihli ve 12965 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” gereği, Ankara ilinde yer alan sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak 2017 Kasım Ayı Dönemi Yer Değiştirme işlemleri aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 


ATAMA TAKVİMİ


SIRA


TARİH

AÇIKLAMA

1

30/10/2017

Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilmesi

2

30/10/2017 - 03/11/2017

Sağlık Tesislerince başvuruların alınması

3

15/11/2017

Müracaatları Komisyonca kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı

4

16/11/2017 - 17/11/2017

Müracaatı komisyonca reddedilenlerin itirazlarının alınması

5

21/11/2017

İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi

6

29/11/2017

Yerleştirme sonuçlarının ilanı

USÛL VE ESASLAR

1-      Ankara İli sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel kadrolu olarak çalıştığı unvan/branşta İlân edilen tüm münhal kadrolara başvurabileceklerdir. Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı personel başvuruda bulunamayacaklardır.

2-      Tayin başvurularının müracaat tarihleri arasında alınarak EBYS’den üst yazı ile (her müracaat için ayrı üst yazı) ayrıca 06/11/2017 tarihi mesai bitimine kadar başvuru evrak asıllarının elden evrak birimlerince Müdürlüğümüz evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir.

3-      Başvurular; Atama Nakil Talep Formunun doldurulup imzalanarak tercihlerin yapılması (en fazla beş tercih yapılacaktır)  ve kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin Yöneticisine onaylatılıp süresi içerisinde sağlık tesisine teslim edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.

4-      Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri, ÇKYS’de hesaplanan hizmet puanları esas alınarak (en yüksek hizmet puanından aşağı doğru) yapılacaktır. Bu nedenle personelce başvuru belgesine, PBS’den alınacak Hizmet Puanını gösterir belgenin de sağlık tesisine onaylatılarak eklenmesi gerekmektedir. Personelin hizmet puanı eşit olması durumunda tercih sırası öncelikli olacaktır. Tercih sırası aynı olması durumunda meslekî kıdemi fazla olan personel, onunda aynı olması halinde halen görev yaptığı unvan ve branşa atanmasına esas teşkil eden diploma tarihi önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.

5-      Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 14/11/2017 tarihi mesai bitimine kadar gönderdikleri takdirde müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.

6-      Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, İstihdam ve Planlama Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır. Yerleştirme sonuçları Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet adresinden (http://www.asm.gov.tr/) duyurulacaktır.

7-      Açılan münhal kadrolara yerleştirilenlerin ayrılışları sağlık tesisi Yöneticiliklerince atanma tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde sağlanacaktır.

8-       Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

MÜRACAAT SINIRLAMALARI

1-      Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel müracaat edemeyecektir.

2-      Kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Merkez Teşkilatlarınca ya da Genel Sekreterliklerce yapılan en son atama işlemine müteakip başlayış tarihinden itibaren en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.  

3-      2017 Kasım Dönemi Ankara İlinde yer değiştirme suretiyle atamasında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemini veya atama kararını iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenler, bir yıl süre ile “Dönem Tayinine” başvuruda bulunamayacaklardır.

4-      657 sayılı Kanunun 4/B, 4/C maddesine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilen personel, 663 Sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan personel ile halen Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı ve Aile Hekimi olarak görev yapanlar müracaat edemeyeceklerdir.

5-      Kura son başvuru tarihi itibariyle; ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları 15/12/2017 tarihine kadar görevlerine başlayış yapmaları halinde kabul edilecektir. Başlayış yapmadıkları takdirde 3 üncü madde de yer alan hükümler uygulanacaktır.

6-      DHY’li personel başvuru yapamayacaktır. Ancak kura son başvuru tarihi itibariyle DHY görevini tamamladığı halde ÇKYS sisteminde DHY olarak görülen personelin (kurada yerleşmesi halinde) DHY bitirme işlemlerini tamamladığı takdirde atama işlemi yapılacaktır.  

7-      İstihdam Planlama Komisyonu’nun 24/10/2017 tarihinde yapılan toplantısında hizmette aksama yaşanmaması için alınan karar gereği; başvuruda bulunan personelin hâlen görev yaptıkları birimden ayrılmaları hâlinde Personel Dağılım Cetveline göre kadrolu doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi veya branşında kadrolu tek personel kalması durumunda başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. PDC % 60 doluluk oranı kısıtlamasına giren aynı birimde birden fazla personel olması halinde en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla değerlendirmeye alınacaktır.

8-      Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önce son 1 (bir) yıl içerisinde (30/10/2016 tarihinden sonra) Disiplin İncelemesi nedeniyle görev yeri değişen ve geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

MÜNHAL LİSTE

ilicitayintalepformu.xls


Kaynak: