Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube:İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi


Eklenme Tarihi: 02.11.2017 14:43:56

2017/16. Ek Yerleştirme – 15 Kasım 2017


15 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 10:00 ’da Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda Yapılacaktır.

2017/16. Ek Yerleştirme – 15 Kasım 2017


Ankara İlinde Yeni Açılan ve Herhangi Bir Sebeple Boşalan Aile Hekimliği Birimlerine 2017/16. Ek Yerleştirme İşlemi Yapılacaktır.

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Temmuz 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2017/16. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine, Ankara İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakat verilenler ile Ankara İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

2017/16. Ek yerleştirme işlemi; 15 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 10:00 ’da, İbrahim Müteferrika Sokak No:5 adresinde bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Ek Yerleştirme İşleminin yapılacağı Toplantı Salonu girişinde ek yerleştirmeye katılan aile hekimlerinden imza alınacaktır.

Başvurular 7 Kasım 2017 Salı günü ve 8 Kasım 2017 Çarşamba günü 08:30 – 17:00 saatleri arasında yapılabilecektir.


Yürürlükteki mevzuatta ‘‘Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz.’’ hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sağlık Bakanlığı’nın 05/11/2012 tarih ve 929 sayılı  “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu yazısının 5. Maddesinde “(Değişik madde: 23/09/2013 tarihli ve 104296 sayılı yazı) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.


Sağlık Bakanlığı’ nın 03.04.2013 tarihli ve 37117 sayılı yazısında; “05.11.2012 tarih ve 929 sayılı yazı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları teşkilatında görev yapan personelin Aile Hekimliği Uygulamasına geçebilmesi için muvafakate ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, akabinde 26/03/2013 tarihli ve 34050 sayılı yazı muvacehesinde, aile hekimliğine geçişte muvafakate ilişkin bazı hükümler değiştirilmiş idi… Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dâhil) ve Aile Hekimi olmak isteyen bütün pratisyen hekimler ile Aile Sağlığı Elemanı olarak Aile Hekimliği Uygulamasına geçmek isteyen personele muvafakat verilmiş olup bu personelin Aile Hekimliğine başvurularında Mülga Halk Sağlığı Müdürlüğünce ayrıca bir değerlendirme yapılmayacaktır.” hükümleri yer aldığından bahsi geçen kadrolarda bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dâhil) pratisyen hekimlerden muvafakatname istenmeyecektir.


Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın Muvafakat konulu yazıları;

http://ailehekimligi.gov.tr/component/content/article/102-gorusler/2529-aile-hekimliine-gecite-muvafakat-lemleri.html


http://ailehekimligi.gov.tr/images/stories/Grler/Gorusler/23092013muvafakat_yazstarihsayl.pdf


Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin (Değişik:RG-11/3/2015-29292) 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ( c) bendinde yer alan “görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler” in başvurusundaki bend değişikliği ile ilgili THSK’ nın  28.04.2017 tarihli ve 44197721 barkodlu yazısı için tıklayınız.


2017/16.Ek Yerleştirme İlanı

Ankara 2017/16. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Boş Pozisyonları için tıklayınız.


Ankara 2017/16. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemi usul ve esasları için tıklayınız.


Ankara 2017/16. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Uygulama takvimi için tıklayınız.

Başvuru evrakları ;

A Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler İçin tıklayınız.

B Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler İçin tıklayınız.

C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar için tıklayınız.

C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden Takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri için tıklayınız.

C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler için tıklayınız.

C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden il sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmeyenler için tıklayınız.

D Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı Dışındaki Kurumlardan Başvuran Hekimler İçin tıklayınız.

D Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Çalışan Hekimler İçin tıklayınız.


Kaynak: