Özellikli Sağlık Hizmetleri Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i


S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

                                       

 

 

                                                   ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

 

          Birimimiz Tarafından  Yürütülen İş ve İşlemler:

     -         Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak denetlemek ve takip etmek,

-         Kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, AMATEM, Denetimli Serbestlik,  yanık üniteleri, yoğun bakım, palyatif bakım, kamuya ait laboratuvarlar gibi özellikli planlama gerektiren birimleri il düzeyinde; tescil/ruhsatlandırmak,  denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, sertifikalı eğitimler, şikâyetler vb. çalışmaları ile ilgili iş ve işlemler yapmak.

-         Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşları ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yine bu kuruluşların ruhsatlarını gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,

-         Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak,

-         Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları il düzeyinde yaparak Bakanlığa bildirmek,

-         Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

 

-         Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak denetlemek ve takip etmek,

-         Kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, AMATEM, Denetimli Serbestlik,  yanık üniteleri, yoğun bakım, palyatif bakım, kamuya ait laboratuvarlar gibi özellikli planlama gerektiren birimleri il düzeyinde; tescil/ruhsatlandırmak,  denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, sertifikalı eğitimler, şikâyetler vb. çalışmaları ile ilgili iş ve işlemler yapmak.

-         Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşları ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yine bu kuruluşların ruhsatlarını gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,

-         Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak,

-         Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları il düzeyinde yaparak Bakanlığa bildirmek,

-         Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir